Kontakt

Instytut Zdrowia i Demokracji
ul. Nowogrodzka 50/515
00-695 Warszawa

Tel.: +48 22 295 12 74
e-mail: biuro@izid.pl

Klauzula RODO Privacy Policy

Klauzla informacyjna RODO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Zdrowia i Demokracji Sp. z o.o. w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzkiej 50/515, z którym można kontaktować się listownie lub poprzez adres e-mail: biuro@izid.pl.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: iod@izid.pl lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania zamówionej przez Panstwa usługi oraz jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorzei, a także w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w tym w przepisach RODO. Szczegółowa podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od treści wystąpienia i charakteru sprawy.

Podanie danych, z zastrzeżeniem szczególnych przepisów prawa, jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.)

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania (poprawiania), a także prawo usunięcia danych, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo także prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Privacy Policy

In accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (EC, L 119, 4.05.2016, p. 1), hereinafter referred to as "the GDPR", we inform you that:

The Administrator of your personal data is the Instytut Zdrowia i Demokracji Sp. z o.o. in Warsaw (00-695) at 50/515 Nowogrodzka Street, which can be contacted by letter or e-mail: biuro@izid.pl.

The Administrator has appointed a Data Protection Officer, who can be contacted by e-mail: iod@izid.pl or by post to the address of the registered office of the Administrator. The Data Protection Officer may be contacted in all matters concerning the processing of personal data and the exercise of rights related to the processing of data.

Your personal data may be processed in order to perform the service ordered by you and if it is necessary to fulfill the legal obligation of the controller, as well as in other cases specified in the applicable regulations, including the regulations of the GDPR. The detailed basis for processing your personal data depends on the content and nature of the case.

Providing data, subject to specific provisions of law, is voluntary, but necessary for the performance of the service.

Your personal data may be transferred only to entities to whom the Administrator has entrusted the processing of personal data, as well as entities authorized to receive them under the law.

Your personal data will be stored for the period necessary to achieve the purposes of processing, not shorter than the period indicated in the regulations on archiving, i.e. the Act of 14 July 1983 on National Archives and Archives (Journal of Laws of 2018, item 217, as amended).

You have the right to access and receive copies of your data, the right to correct (ammend) them, as well as the right to delete data, transfer data, limit processing and object to the processing of personal data.

You also have the right to withdraw your consent at any time if your data are processed on the basis of your consent. Withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of any processing that was carried out prior to its withdrawal.

You have the right to lodge a complaint to the supervisory authority, i.e. the President of the Office for Personal Data Protection (at the address: ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw). You may do so if you believe that we are processing personal data in violation of the law.

We do not process your data in an automated manner, including in the form of profiling.

 

« Powrót

 

Institute of Health and Democracy

Copyright © Instytut Zdrowia i Demokracji 2014-2019

Proszę czekać...