Pozostałe usługi

Warsztaty i szkolenia

W ramach działalności doradczej oferujemy szyte na miarę i potrzeby Klientów warsztaty i szkolenia między innymi w niżej wymienionych obszarach (w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt - przedstawimy szczegóły):

 1. KOMUNIKACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
  Szkolenia i warsztaty z zakresu szeroko pojętej komunikacji, w tym komunikacji wewnętrznej, procesowej i kryzysowej - dostosowane do aktualnych potrzeb klienta, wystąpienia publiczne
   
 2. LEADERSHIP
  Szkolenia, warsztaty i coaching w zakresie kształtowania efektywnego przywództwa
   
 3. SYSTEM STANOWIANIA PRAWA, PUBLIC AFFAIRS, DIALOG SPOŁECZNY
  Warsztaty związane z następującymi, przykładowymi zagadnieniami:
  • Organy państwa i samorządu: władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza (zakres kompetencji, wybór, mianowanie, wzajemne zależności, kontekst do branży i specyfiki działalności)
  • Administracja i procesy stanowienia prawa w organach Unii Europejskiej
  • Podstawy i praktyka dialogu społecznego
  • Warsztat strategiczny dla Zarządu - budowa wartości i podstaw funkcjonowania organizacji (tworzenie konceptu, reorganizacja, poszukiwanie nowych kierunków ekspansji, decyzje inwestycyjne, ryzyka)
  • Government relations i rzecznictwo interesów w procesie stanowienia prawa (podstawy i ramy prawne, metody i techniki, analiza przypadków)
  • Dialog społeczny w obronie demokratycznego państwa prawa i jego interesariuszy
 4. WARSZTATY I SZKOLENIA DEDYKOWANE SEKTOROWI OCHRONY ZDROWIA (HEALTHCARE&PHARMA)
  • System ochrony zdrowia w Polsce - organy państwa i samorządu: władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza (zakres kompetencji, wybór, mianowanie, zależności)
  • Administracja i procesy stanowienia prawa w organach Unii Europejskiej  - odniesienie do kwestii healthcare&pharma
  • Government relations i rzecznictwo interesów w procesie stanowienia prawa - healthcare&pharma
  • Zasada pomocniczości w ochronie zdrowia
  • Metodologia analizy strategicznej PESTEL dla organizacji healthcare i pharma
  • Kierunki dystrybucji środków unijnych w ochronie zdrowia z perspektywy inwestora
  • Audyt i diagnoza rozwiązań w zakresie warunków kształtujących stosunki pracy i dialog społeczny w szpitalu, sieci placówek medycznych
  • Diagnoza i rekomendacje postępowania w kontekście zastanych zapisów umów społecznych, układów zbiorowych w przypadku akwizycji firm medycznych od spółek skarbu państwa
  • Warsztaty - przypadki:
   • Kultura organizacyjna - Mayo Clinic
   • Kultura organizacyjna SouthWest

Doradztwo strategiczne

 1. Analiza SWOT realizowana według metodologii PESTEL
 2. Diagnoza otocznia społecznego, biznesowego, politycznego, regulacyjnego, analizy porównawcze
 3. Identyfikacja zagrożeń, ryzyk, szans i możliwości pod kątem celów strategicznych
 4. Wsparcie w definiowaniu celów strategicznych, kluczowych wskaźników sukcesu (KPI), projektów i dróg dojścia do celu
 5. Wsparcie w budowaniu strategii  ze wskazaniem punktów docelowych, quick wins, kierunków i opcji dywersyfikacji przychodów
 6. Przygotowanie założeń wdrożenia strategii
 7. Działanie osłonowe i monitorujące

Procesy M&A

 1. Mapowanie rynku pod kątem potencjalnych przejęć lub fuzji
 2. Przygotowanie pola do negocjacji
 3. Analiza atutów, ryzyk
 4. Wsparcie przy planowaniu due diligence
 5. Przygotowanie i przeprowadzenie due dilligence  w obszarze HR
 6. Audyt  otoczenia politycznego i środowiskowego pod kątem planowanego procesu.
 7. Rekomendacje działań
 8. Wsparcie przy procesach negocjacyjnych akwizycji (zarówno po stronie buyside  jak i sellside)
 9. Wsparcie przy planowanie i realizacji działań postakwizycyjnych:
  • analiza i diagnoza podmiotu/podmiotów przejętych
  • Zdefiniowanie ryzyk operacyjnych związanych z procesem połączenia, minimalizacja skutków negatywnych
  • Planowanie procesów integracji
  • Wsparcie w procesie integracji pod kątem HR i komunikacji
  • Wsparcie procesów komunikacyjnych kierowanych do otoczenia (public affairs , inwestor relations, public relations)

Wsparcie w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim

Projekty diagnostyczne

 • HR due dilligence
 • HR health check istniejących rozwiązań
 • Analiza systemów wynagradzania
 • Audyt motywacji
 • Analiza warunków kształtujących stosunki pracy i dialog społeczny
 • Diagnoza społeczna firmy
 • Audyt motywacji i postaw menedżerskich

Projekty rozwojowe

 • Strategie HR
 • Kształtowanie i wdrażanie strategii wynagradzania
 • Wartościowanie stanowisk
 • Analiza  potrzeb kompetencyjnych i tworzenie strategii rozwoju kompetencji
 • Tworzenie modeli kompetencyjnych
 • Systemy ocen pracowniczych

Coaching

 • executive, high-impact coaching w ramach pełnionej funkcji,
 • coaching w kontekście/po objęciu nowej funkcji lub w nowej firmie,
 • coaching w zakresie  pojmowania roli jako menedżera
 • coaching w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową,
 • coaching w zakresie efektywnej komunikacji, 
 • leadership coaching,
 • coaching międzykulturowy,

Projekty związane z kształtowaniem kultury firmy

 • definiowanie kluczowych wartości
 • wypracowywanie misji i wizji
 • tworzenie kodeksów postępowania
 • Polityka różnorodności
  • Certyfikowany Program True Colors ®
  • Certyfikowany Program Generation Diversity®
 • Polityka antymobbingowa

Dialog społeczny

 • Wsparcie w budowaniu efektywnego dialogu z reprezentacją pracowników – w tym w szczególności ze związkami zawodowymi – wsparcie bieżące i sytuacyjne
 • Wsparcie koncepcyjne i negocjacyjne w przypadkach:
  • Tworzenia i negocjacji
   • Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy
   • Regulaminów wynagradzania
   • Regulaminów pracy
   • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
   • Innych dokumentów, których wdrożenia wymaga konsultacji z partnerami społecznymi
  • Prowadzenia procesów zmian i restrukturyzacji zatrudnienia
  • Wystąpienia u pracodawcy sporu zbiorowego

Projekty osłonowe

 • mobilizacja zespołów wokół procesów zmian i przekształceń,
 • wsparcie w przygotowywaniu i prowadzeniu projektów restrukturyzacji zatrudnienia
 • Komunikacja zmiany – wsparcie strategiczne i wykonawcze
 • Komunikacja w sytuacji kryzysowej  – wsparcie strategiczne i wykonawcze

Projekty komunikacyjne

 • Audyt komunikacji wewnętrznej
 • Strategie Komunikacji strategicznej i korporacyjnej
 • Prace nad wizją i misją firmy
 • Strategia i projekty CSR

Inne projekty

 1. Budowanie atmosfery dialogu (rząd, pracodawcy, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, samorząd)
 2. Modelowanie finansowe i organizacyjne
 3. Usprawnianie procesów zarządczych
 4. Public affairs i government relations
 5. Negocjacje i mediacje – rozwiązywanie konfliktów

Prenumeruj Podcast i Market Brief, umów się na sesję Market Mirror

* pola wymagane

 

Institute of Health and Democracy

Copyright © Instytut Zdrowia i Demokracji 2014-2019

Proszę czekać...