Lorem

Promujemy rozwiązania o wysokiej wartości klinicznej i efektywności ekonomicznej wspierające zdrowie pacjentów. Doradzamy ich twórcom jak nawigować w złożonym środowisku społeczno-gospodarczym. Wspieramy dialog społeczny o wartości publicznej w ochronie zdrowia.

DLA PRZEMYSŁU

Rzeczywistość społeczno-gospodarcza ulega dynamicznym zmianom. Monitorujemy je na bieżąco. Dostrzegamy nowe trendy, antycypujemy najbardziej prawdopodobne scenariusze wydarzeń. Identyfikujemy rodzące się szanse i zagrożenia rozwoju. Wskazujemy jak skutecznie dostosować dzialalność do nowych warunków. Oceniamy i wspieramy merytorycznie strategiczne koncepcje rozwoju i operacyjne programy działań.

Wartością nadrzędną jest dla nas dobro pacjenta. Współpracujemy tylko z organizacjami, które mają tę dewizę zaszytą w swoim DNA. Naszym drogowskazem w tym zakresie jest definicja wartości sformułowana na poziomie europejskim przez Panel ekspertów Komisji Europejskiej ds. skutecznych sposobów inwestowania w zdrowie (Expert Panel on Effective Ways of Investing in Health). Nasze rekomendacje biorą w związku z tym pod uwagę:

  • Wartość alokacyjną: zapewnienie, że wszystkie dostępne zasoby są brane pod uwagę i rozdzielane w sprawiedliwy sposób.
  • Wartość techniczną: zapewnienie optymalnego wykorzystania przydzielonych zasobów.
  • Wartość osobistą dla pacjenta: zapewnienie, że wartości, jakimi kierują się poszczególni pacjenci, są wykorzystywane jako podstawa do podejmowania decyzji w sposób, który pozwoli zoptymalizować korzyści dla nich.
  • Wartość społeczną: zapewnienie, że interwencja w opiekę zdrowotną przyczynia się do tworzenia więzi, spójności społecznej, solidarności, wzajemnego szacunku, otwartości na różnorodność.

Jeżeli Twoja organizacja podziela te cele zapraszamy do współpracy. Oferta IZID to właściwa na nie odpowiedź. Stanowi połączenie szerokich kompetencji profesjonalnych zespołu ekspertów i znajomości branży ze świeżym spojrzeniem na problemy, zdolnością umiejscowienia ich w szerszym kontekście i wypracowywania skutecznych rozwiązań przełamujących schemat i rutynę.

Poszukujesz strategicznego wsparcia w obszarze dialogu społecznego, prognoz i analiz sektora ochrony zdrowia?

Naszymi flagowymi produktami są Market Brief, Market Mirror oraz Forum Wartości Publicznej:

Market Brief/FLASH Brief – Pharma & Healthcare to specjalistyczny, ekspercki, autorski, unikatowy i szyty na miarę, regularny, cotygodniowy raport podsumowujący najistotniejsze informacje, wydarzenia, fakty z obszaru ochrony zdrowia i polityki lekowej w Polsce. Market Brief jest obecny na rynku i doskonalony od 2014 r. Jest przygotowywany oraz redagowany w całości przez zespół Informacji i Analiz IZiD i powstaje na podstawie autorskiego monitoringu kluczowych dziedzin związanych z ochroną zdrowia. Market Brief to usługa szyta na miarę pod kątem tematyki i zawartości jak i technicznych warunków dystrybucji i korzystania z licencji na kopiowanie, wykorzystywanie treści, przetwarzanie jej.

Market Mirror to usługa komplementarna w relacji do Market Briefu, polegająca na regularnie odbywanych sesjach podsumowujących wydarzenia, w których biorą udział wiodący eksperci IZiD i przedstawiciele kluczowego kierownictwa Klienta. Celem sesji Market Mirror jest, toczona w atmosferze zaufania i rygorze poufności, dyskusja ocen i obserwacji wydarzeń społeczno-gospodarczych w ochronie zdrowia odbitych w lustrze doświadczeń ekspertów IZiD. Ta forma dialogu jest nie do przecenienia w przypadku konieczności podejmowania decyzji zarządczych o istotnych reperkusjach w warunkach współczesnego otoczenia gospodarczego podlegającego szybkim transformacjom.

Forum Wartości Publicznej (Public Value Forum) jest otwartą platformą dialogu o kształtowaniu i wdrażaniu wartości publicznej. O wyborze priorytetów i działań oraz o ich skutkach, tych dobrych ale także tych, które wiążą się z kosztem. Dyskusji o tym, co jest właściwe, sprawiedliwe, etycznie uzasadnione, moralne, a tym co rodzi wątpliwości mimo dobrych intencji. O wykorzystaniu ograniczonych środków publicznych do osiągnięcia optymalnych rezultatów.

Otrzymuj informacje od IZiD

Adres e-mail będzie wykorzystywany zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem https://www.izid.pl/polityka-prywatnosci/ wyłącznie do przesyłania Ci naszego newslettera oraz informacji o działalności Instytutu Zdrowia i Demokracji.

ikona ikona ikona