Katarzyna Rainka

Wartość publiczna w ochronie zdrowia

O IZiD
O IZiD

Instytut Zdrowia i Demokracji został założony w 2013 r. w formie spółki kapitałowej przez dwójkę doświadczonych praktyków i ekspertów ochrony zdrowia i dialogu społecznego Roberta Mołdacha i Grzegorza Ziemniaka w odpowiedzi na narastające problemy systemu ochrony zdrowia i potrzeby klientów, poszukujących strategicznego wsparcia doradczego i operacyjnego.

Ochrona zdrowia to jeden z najbardziej złożonych sektorów gospodarki, w którym dodatkowo interesy ekonomiczne splatają się nierozerwalnie z celami społecznymi. W którym globalne przepływy finansowe krzyżują się z indywidualnymi wydatkami pacjentów na zdrowie. W którym perspektywa pacjenta tak często różni się od perspektywy regulatora. W którym globalna komunikacja potrafi przybrać formę dezinformacji, a świadoma decyzja zdrowotna pacjenta jest obarczona asymetrią wiedzy.

Dla Twórców Instytutu i członków zespołu to pasjonujący obszar holistycznej refleksji, poszukiwania równowagi, identyfikowania optimum środków, zrównoważonej wiązki korzyści.

Chcesz skontaktować się z twórcami i partnerami IZiD?

Forum Wartości Publicznej (Public Value Forum) jest najnowszą inicjatywą IZiD stanowiącą otwartą platformą dialogu o kształtowaniu i wdrażaniu wartości publicznej. O wyborze priorytetów i działań oraz o ich skutkach, tych dobrych ale także tych, które wiążą się z kosztem. Dyskusji o tym, co jest właściwe, sprawiedliwe, etycznie uzasadnione, moralne, a tym co rodzi wątpliwości mimo dobrych intencji. O wykorzystaniu ograniczonych środków publicznych do osiągnięcia optymalnych rezultatów.

Celami Forum są:

  • Rozwój dialogu społecznego mający na celu wzrost świadomości o potencjale interwencji publicznych i włączenie środowisk, na które mają lub będą miały one wpływ
  • Promocja wiedzy i praktyki stosowania wartości publicznej z uwzględnieniem koniecznej równowagi pomiędzy interesami beneficjentów i obligatariuszy
  • Wsparcie administracji publicznej i organizacji pozarządowych w ocenie ex-ante oraz ex-post wartości publicznej interwencji
  • Wsparcie podmiotów komercyjnych w kształtowaniu strategii rozwoju wykorzystujących potencjał wartości publicznej
  • Analiza niezamierzonych efektów interwencji publicznych przynoszących korzystne jak i niekorzystne skutki
  • Rachunek wartości publicznej interwencji państwa obejmujący korzyści i koszty w wymiarze utylitarnym i deontologicznym (Public Value Account)
  • Identyfikacja łańcucha wartości publicznej i pomoc w wypracowaniu optymalnych schematów interwencji (Public Value Chain)
  • Identyfikacja i analiza areny interesariuszy odpowiedzialnych za kształtowanie, operacjonalizację oraz legitymizację i wsparcie przy implementacji wartości publicznej (Strategic Triangle)

Pierwszoplanowym obszarem działania Forum jest ochrona zdrowia i opieka społeczna. W dalszej kolejności mamy ambicję objąć działalnością Forum inne dziedziny życia.

Otrzymuj informacje od IZiD

Adres e-mail będzie wykorzystywany zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem https://www.izid.pl/polityka-prywatnosci/ wyłącznie do przesyłania Ci naszego newslettera oraz informacji o działalności Instytutu Zdrowia i Demokracji.

ikona ikona ikona