Regulamin strony internetowej

z dnia 25 maja 2018 roku

§1 Definicje

 1. Administrator/Właściciel – Właścicielem i Administratorem strony internetowej www.izid.pl jest Instytut Zdrowia i Demokracji Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, spółka prawa handlowego zarejestrowana pon numerem KRS: 146852678 i numerze NIP: 7010394613
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania ze Strony internetowej www.izid.pl.
 3. Strona internetowa (Strona) – strona internetowa pod adresem www.izid.pl, której właścicielem jest Instytut Zdrowia i Demokracji Sp. z o.o.
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony, bez względu na to czy działa we własnym imieniu czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich.
 5. Polityka Prywatności – dokument z dnia 25 maja 2018 r. roku stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu określający zasady prywatności oraz ochronę danych osobowych Użytkowników.
 6. Pliki Cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, tabletach itp.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący identyfikacji przeglądarki, dzięki której następuje połączenie ze Stroną internetową.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy Strony internetowej oraz określa zasady korzystania z niej.
 2. Przeglądanie zawartości Strony nie wymaga zakładania konta ani podawania danych osobowych.
 3. Dostęp do Strony jest bezpłatny.
 4. Dane, informacje i opracowania zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych i promocyjnych. W żadnym wypadku nie stanowią one sugestii dla pacjentów w zakresie oceny stanu zdrowia i wyboru technik leczenia. Źródłem wiedzy na ten temat jest wyłącznie uprawniony personel medyczny.

§3 Wymagania techniczne

 1. W celu poprawnego korzystania ze Strony Użytkownik powinien posiadać: połączenie z siecią Internet, urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet (komputer, tablet itp.), podstawowy system operacyjny oraz przeglądarkę (np. Safari, Firefox, Chrome, IE) umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www oraz obsługującą język oprogramowania JavaScript, z włączoną opcją akceptowania Plików Cookies, oprogramowanie Adobe Acrobat Reader umożliwiające odczytywanie plików pdf.
 2. W przypadku jeśli Użytkownik wyraża chęć otrzymywania korespondencji elektronicznej od Właściciela Strony, Użytkownik powinien dodatkowo posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 3. Właściciel informuje, iż korzystanie ze Strony może się wiązać z narażeniem na atak hakerski, wprowadzenie do komputera wirusów komputerowych oraz otrzymywanie spamu. W celu ograniczenia takich zagrożeń zaleca się ostrożne podejście do programów pochodzących z nieznanych źródeł, poczty elektronicznej otrzymanej od nieznanego nadawcy oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania chroniącego komputer przed atakiem hakerskim i niechcianą pocztą.

§4 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Strony jest Właściciel.
 2. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: ado@izid.pl.
 3. Szczegółowe informacje na temat celu zbierania danych osobowych, ich rodzaju, sposobu zbierania, przechowywania, modyfikowania i wykorzystywania oraz praw i obowiązków w zakresie ww. danych reguluje Polityka Prywatności do niniejszego Regulaminu.

§5 Prawa autorskie

 1. Zawartość Strony jest przedmiotem praw autorskich Instytutu Zdrowia i Demokracji Sp. z o.o.
 2. Sposób korzystania z zawartości Strony, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, cytowanie, w celu niekomercyjnym, jest dozwolone na zasadzie licencji „Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)” dostępnej pod adresem strony internetowej https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl na następujących zasadach:
  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla licencjobiorcy lub sposobu, w jaki wykorzystuje ten utwór;
  • Użycie niekomercyjne – Nie wolno wykorzystywać utworu do celów komercyjnych;
  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści;
  • Brak dodatkowych ograniczeń – Nie wolno korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w niniejszej licencji.
 3. Każdy inny sposób korzystania z zawartości Strony, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, nieuprawnione cytowanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w tym w celu komercyjnym – jest dozwolony wyłącznie po otrzymaniu zgody Właściciela.
 4. Użycie niekomercyjne, o którym mowa w punkcie 2. powyżej, należy rozumieć w taki sposób, że nie służy ono bezpośrednio lub pośrednio celowi zarobkowemu. Przykładem niedozwolonego użycia komercyjnego jest umieszczanie obok wykorzystanego utworu płatnych treści.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
 2. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.izid.pl
 3. Regulamin może ulec zmianie z ważnych powodów takich jak zmiany działalności w postaci zmian jej profilu, wprowadzeniu nowych usług lub udogodnień, zmiany w zakresie danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Właściciela inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Strony, zmiany w przepisach prawnych. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na stronie głównej Strony internetowej zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Strony internetowej przez okres co najmniej 7 (siedmiu) kolejnych dni kalendarzowych. Wszelkie zmiany Regulaminu wejdą w życie nie wcześniej niż po upływie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu umieszczenia zmian na Stronie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 16 lipca 2004 r., Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r., poz. 1954) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123).
Otrzymuj informacje od IZiD

Adres e-mail będzie wykorzystywany zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem https://www.izid.pl/polityka-prywatnosci/ wyłącznie do przesyłania Ci naszego newslettera oraz informacji o działalności Instytutu Zdrowia i Demokracji.

ikona ikona ikona